Omgaan met mensen met verward gedrag

achtergronden en interventies voor in de praktijk ~

Voor wie

De training omgaan met mensen met verward gedrag is voor professionals die in de beroepspraktijk te maken hebben met zeer kwetsbare mensen. Door de kwetsbaarheid is er sprake van maatschappelijk overlast en/of gevaarlijke situaties. Deze training geeft de professional tools om oplossingsgericht te werken en verdere crisis te voorkomen.

Inhoud van de training

De training bestaat uit 2 modules van vier uur. In de eerste module wordt de definitie ‘verward gedrag’ vanuit theoretische kaders en praktijkvoorbeelden nader toegelicht. In de tweede module worden verschillende methodieken besproken die handvatten kunnen bieden om hulp te kunnen verlenen aan mensen met verward gedrag. De training wordt gegeven door Rob Boekema (training/coach en begeleider complexe doelgroepen) en Lieke Smouter (ggz agoog en Klinisch psycholoog i.o.).

Er kunnen minimaal 4 en maximaal 12 personen aan de training deelnemen

Module 1

de definitie van ‘verward gedrag’

In deze module wordt;

  • besproken wat verward gedrag is,
  • aandacht besteed aan oorzaakherkenning,
  • een overzicht gegeven van verschillende ziektebeelden en probleemgebieden.

Module 2

verschillende methodieken

In deze module wordt;

  • verschillende methodieken besproken van waaruit het contact met de cliënt vorm gegeven en onderhouden kan worden. Onder andere bemoeizorg, oplossingsgericht en herstelgericht werken worden besproken.  
  • Aandacht besteed aan het vormgeven van interprofessioneel samenwerken.

Resultaat

Na de training heeft de deelnemer kennis om mensen met verward gedrag te signaleren en preventief te handelen om escalatie te voorkomen.

Ook heeft de deelnemer kennis van verschillende ziektebeelden en probleemgebieden welke verward gedrag kunnen veroorzaken en is de deelnemer in staat om aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

De deelnemer heeft kennis van de principes en houdingsaspecten van bemoeizorg, oplossingsgericht en herstelgericht werken en kent het belang en van interprofessionele samenwerking en is in staat om dit vorm te geven.

~ Zorg voor Professionals ~